qq靓号送的太阳是加在原等级

普通QQ靓号买了再冲年会员还送等级?普通QQ靓号买了再冲年会员还

不可以开通会员,更不用说年会员了。 这是我的看法,请采纳。

qq靓号送的太阳是加在原等级

我想买QQ号,不要QQ靓号.只是一个普通的号,等级要一个太阳不知?

??现在免费的大餐肯定没有了。 想想看,我要是有6位QQ,能免费给你吗?现在任意一个6位的QQ号,在淘宝上就能卖个三位数。但也不排除卖家脑袋里进水了,或者灌铅了。 除非你有时光机,回到99年。 因为2001年以后免费申请的QQ就是8位的了。我记得当时腾讯有一个活动,买一年的会员卡,可以免费挑一个6位QQ普通号或8位QQ靓号。

qq靓号15个月送一个太阳,是送在旧QQ号码上还是靓号上?靓号没有后等级会下降吗?

是送到靓号,》》申请了靓号就是换新的QQ号!与原来的QQ号无关

qq靓号送的太阳是加在原等级

QQ号的级别太阳往上升是什么啊?

等级 活跃天数 升级天数 等级图标

1 5 7 ☆

2 12 9 ☆☆

3 21 11 ☆☆☆

4 32 13 ¢

5 45 15 ¢☆

6 60 17 ¢☆☆

7 77 19 ¢☆☆☆

8 96 21 ¢¢

9 117 23 ¢¢☆

10 140 25 ¢¢☆☆

11 165 27 ¢¢☆☆☆

12 192 29 ¢¢¢

13 221 31 ¢¢¢☆

14 252 33 ¢¢¢☆☆

15 285 35 ¢¢¢☆☆☆

16 320 37 ◎

17 357 39 ◎☆

18 396 41 ◎☆☆

19 437 43 ◎☆☆☆

20 480 45 ◎¢

21 525 47 ◎¢☆

22 572 49 ◎¢☆☆

23 621 51 ◎¢☆☆☆

24 672 53 ◎¢¢

25 725 55 ◎¢¢☆

26 780 57 ◎¢¢☆☆

27 837 59 ◎¢¢☆☆☆

28 896 61 ◎¢¢¢

29 957 63 ◎¢¢¢☆

30 1020 65 ◎¢¢¢☆☆

31 1085 67 ◎¢¢¢☆☆☆

32 1152 69 ◎◎

33 1221 71 ◎◎☆

34 1292 73 ◎◎☆☆

35 1365 75 ◎◎☆☆☆

36 1440 77 ◎◎¢

37 1517 79 ◎◎¢☆

38 1596 81 ◎◎¢☆☆

39 1677 83 ◎◎¢☆☆☆

40 1760 85 ◎◎¢¢

41 1845 87 qq证件 ◎◎¢¢☆

42 1932 89 ◎◎¢¢☆☆

43 2021 91 ◎◎¢¢☆☆☆

44 2112 93 ◎◎¢¢¢

45 2205 95 ◎◎¢¢¢☆

46 2300 97 ◎◎¢¢¢☆☆

47 2397 99 ◎◎¢¢¢☆☆☆

48 2496 101 ◎◎◎

49 2597 103 ◎◎◎☆

50 2700 105 ◎◎◎☆☆

51 2805 107 ◎◎◎☆☆☆

52 2912 109 ◎◎◎¢

53 3021 111 ◎◎◎¢☆

54 3132 113 ◎◎◎¢☆☆

55 3245 115 ◎◎◎¢☆☆☆

56 3360 117 ◎◎◎¢¢

57 3477 119 ◎◎◎¢¢☆

58 3596 121 ◎◎◎¢¢☆☆

59 3717 123 ◎◎◎¢¢☆☆☆

60 3840 125 ◎◎◎¢¢¢

61 3965 127 ◎◎◎¢¢¢☆

62 4092 129 ◎◎◎¢¢¢☆☆

63 4221 131 ◎◎◎¢¢¢☆☆☆

64 4352 133 ◎◎◎◎